FA | EN

اهمیت تشخیص پروتئین کا لپروتکتین در تشخیص IBD

خانه سلامت فروردین
portfolio image

کالپروتکتین پروتئینی هترودیمر بوده و توانایی اتصال به کلسیم و روي را دارد. این پروتئین درسیتوزول نوتروفیل ها و در غشا مونوسیت ها وجود دارد. به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا اتصال مونوسیت ها به آندوتلیال، کالپروتکتین آزاد شده و میزان آن در سرم یا مایعات بدن افزایش می یابد. در نوتروفیل ها، این پروتئین حدود نیمی از کل پروتئین سیتوزولی را تشکیل می دهد. کالپروتکتین توسط نوتروفیل هاي تحریک شده ومونوسیت ها به خارج از سلول ترشح می شود. همچنین کالپروتکتین در اثر تخریب و یا مرگ سلولی آزاد میشود. کالپروتکتین هم اثر باکتریو استاتیک و هم اثر شبه سیتوکینی در موضع ایفا می کند. کالپروتکتین خارج سلولی داراي خاصیت ضد میکروبی( باکتریو استاتیک )، خاصیت ضد رشد سلولی و اثرات آپوپتوتیک است. همچنین مهار کننده رشد برخی قارچ ها و باکتري ها ، مهار کننده تکثیر برخی انواع سلولی متعدد شامل ماکروفاژها، لنفوسیت ها،سلول هاي پیش ساز خون ساز و رده سلولی تومورال بوده و یک شاخص مهم التهابی می باشد. کلسیم از یون هاي تنظیم کننده فرآیندهاي مختلف سلولی نظیر انقباض عضلانی، ترشح، انتقال پیام، تمایز سلولی، آپوپتوز، نکروز و غیره است. در چنین فرایند هایی تغییر در میزان غلظت کلسیم داخل سلولی به عنوان می شود. پروتئین ها یکی از اعضا این خانواده کالپروتکتین می باشد که توجه پژوهشگران را به خودمعطوف داشته است. این هتروکمپلکس از دو پروتئین S100A8 و S100A9 ساخته شده است و به نام هاي MRP8 و MRP14 هم شناخته می شود. افزایش میزان کالپروتکتین در بافت هاي التهابی در بسیاري از موارد بیماري هاي التهابی مانند روماتوئید آرتریت، فیبروز سیستیک، مولتیپل اسکلروزیس و عفونتHIV ، همچنین در مدفوع بیماران مبتلا به بیماري کرون ( disease s’Crohn ) و سرطان هاي کلورکتال دیده می شود. در حین التهاب دیواره روده، گرانولوسیت ها از دیواره روده عبور می کنند. بنا بر این کالپروتکتین در مدفوع قابل تشخیص است. تحقیقات متعدد نشان می دهد که کالپروتکتین مدفوعی به میزان مشخص در بیماري هاي اندام هاي داخلی مانند بیماري هاي التهابی روده ( IBD (بیماري کرون، کولیت اولسراتیو و سرطان کولون افزایش می یابد. این نشانگر حساس براي التهاب بافت هاي داخلی سبب می شود با ارزیابی کالپروتکتین مدفوعی تعداد موارد آندوسکوپی غیر ضروري را که یک تشخیص تهاجمی است، کاهش دهد. کالپروتکتین و بیماري هاي دستگاه گوارش در بیشتر موارد تشخیص مابین سندروم روده تحریک پذیر ( IBS ( و بیماري التهابی روده ( IBD ( مشکل کالپروتکتین تشخیص افتراقی مابین دو گروه بیماران را به راحتی و به وضوح امکان پذیر می کند. است. این امر منجر به موارد زیادي از بررسی کولونوسکوپیک غیر ضروري و تهاجمی می گردد. آزمایش نشانه هاي هاي بیماري هاي IBD و IBS ممکن است شبیه هم بوده و تشخیص افتراقی به آسانی امکان پذیر نباشد. مطالعات متعدد نشان می دهد که میزان کالپروتکتین مدفوعی در بیماران مبتلا به IBD به طور مشخصی افزایش می یابد، در حالی که در بیماران مبتلا به IBS این افزایش دیده نمی شود. افزایش کالپروتکتین در بیماران مبتلا به IBD متناسب با ارزیابی آندوسکوپیک و بافت شناسی فعالیت این بیماري است. میزان کالپروتکتین در مدفوع به طور مشخص با ارزیابی آندوسکوپی و بافت شناسی فعالیت بیماري در بیماري کرون و کولیت اولسراتیو و همچنین با میزان ترشح مدفوعی سلول هاي نوتروفیل نشاندار با 111-indium متناسب است و حدس زده می شود که " استاندارد طلایی" در فعالیت بیماري التهابی روده می باشد. اندازه گیري سلول هاي نوتروفیل نشاندار با 111-indium خیلی هزینه بر است ( مربوط به هزینه بستري، گیرند. به این دلیل تکرار این بررسی در بچه ها و بانوان باردار توصیه نمی شود. تشخیص و آزمایش ها و مواد ایزوتوپیک یک بار مصرف ) و بیماران در معرض تشعشع رادیو اکتیو قرار می به طور کلی مقادیر بالا رونده کالپروتکتین، پیش آگهی دهنده بسیار بهتر عود بیماري از نشانگر هاي استاندارد التهابی(CRP و ESR ( است. مقایسه این نشانگر با بررسی خون مخفی در مدفوع در سرطان کولورکتال نشاندهنده مزایاي تشخیصی تست کالپروتکتین مدفوع است. این پارامتر یک معیار تشخیص بسیار حائز اهمیت است موارد کاربرد ارزیابی بالینی کالپروتکتین مدفوع نشانگر التهاب حاد تخمین درجه التهاب معده-روده اي افتراق ما بین بیماران مبتلا به بیماري هاي التهابی روده (IBD (مانند بیماري کرون و کولیت خونریزي دهنده- اولسراتیو و سندروم روده تحریک پذیر(IBS( ارزیابی فعالیت التهابی درIBD پاسخ به درمان و مانیتورینگ در (IBD با کاهش سطح کاپروتکتین مدفوع) ارزیابی بهبودي مخاط درIBD پیش آگهی دهنده عود IBD) با افزایش سطح کاپروتکتین مدفوع) پارامتر مونیتورینگ وضعیت بیماران پس از خارج کردن پولیپ کالپروتکتین در نمونه هاي مدفوع براي چند روز و در دماي اتاق پایدار است و مقدار بسیار کمی از مزایا، امکان نگه داري نمونه را در منزل و تاخیر را در رساندن نمونه به آزمایشگاه فراهم می کند. آن ( کمتر از پنج گرم ) براي انجام آزمایش آن که با استفاده از فن آوري ELISA می باشد،کافی است. این مزایا، امکان نگه داري نمونه را در منزل و تاخیر را در رساندن نمونه به آزمایشگاه فراهم می کند.