FA | EN

portfolio image

 واحد ویژه ی اطفال

ایجاد محیطی زیبا و در خور روحیات اطفال برای نمونه گیری و ارائه خدمات تخصصی و آزمایشگاهی مناسب