هیئت موسس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فروردین

portfolio image

اشتراک گذاری:
  • هیئت موسس آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فروردین

 دکتر فریناز راشد مرندی

دکتر مهرداد ونکی

آقای محمد علینژاد

دریافت