FA | EN

چه عواملی می‌توانند در نتیجه آزمایش تداخل ایجاد کنند؟

portfolio image

عوامل بی‌شماری می‌توانند باعث تداخل و ایجاد نتیجه کاذب شوند.

اشتراک گذاری:

 عوامل بی‌شماری می‌توانند باعث تداخل و ایجاد نتیجه کاذب شوند از جمله مصرف دارو‌ها، ورزش کردن، زمان خون‌گیری (صبح یا عصر)، حاملگی، اضطراب، افسردگی، ناشتا نبودن، تروما (ضربه) و ... بنابراین همیشه باید مسئول پذیرش آزمایشگاه را از این موارد آگاه کرده و توصیه به ناشتا بودن را رعایت کنید.