لوح کیفیت استاندارد

portfolio image

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین که در فرودین ماه سال 1382 آغاز به کار نمود.

اشتراک گذاری:

با توجه به رعایت دقیق استانداردهای کیفی، موفق به دریافت لوح کیفیت استاندارد ازطرف آزمایشگاه مرجع سلامت، درخرداد ماه سال 1389 گردید و بنابراین این افتخار را دارد که دارنده اولین لوح کیفیت استاندارد در سطح آزمایشگاه های پزشکی استان تهران باشد.