کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس

portfolio image

کتاب ایمونوبیولوژی پایه ابوالعباس یکی از رفرانس های دانشگاهی ارزشمند علوم پایه پزشکی ( پزشکی، دندانپزشکی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و ...) بوده که ویرایش جدید آن توسط این گروه ترجمه شده است.

اشتراک گذاری: