مدرس نمونه برنامه های آموزشی انجمن ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در سال 1396

portfolio image

تقدیر نامه ی مدرس نمونه برنامه های آموزشی انجمن ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در سال 1396

اشتراک گذاری:

 تقدیر نامه از جناب آقای دکتر ونکی به عنوان مدرس نمونه برنامه های آموزشی انجمن ارتقاء کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در سال 1396 در یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی