کتاب ایمونوبیولوژی جنوی، جلد دوم

portfolio image

کتاب ایمونوبیولوژی جنوی یکی از رفرانس های دانشگاهی ارزشمند علوم پایه پزشکی ( پزشکی، دندانپزشکی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و ...) است.

اشتراک گذاری: