مولکولی

بخش های آزمایشگاه

اشتراک گذاری:
کادر بخش:
 
 
 
  • آقای دکتر حریقی (مسئول بخش)
  • خانم یاسمی

 

 

 

معرفی بخش

 

گسترش دانش و فناوری در زمینه پزشکی مولکولی، مهندسی ژنتیک و DNA و ترکیب روز به روز حوزه های جدیدی را فراروی محققان قرار می دهد. در این میان ابزار و فناوری جدید شاه کلید گشایش روزنه های امید در حل مشکلات دنیای پزشکی امروز محسوب می شوند. این فناوری های پزشکی مولکولی با رویکرد پایه و بالینی جایگاه ویژه ای درحوزه های تشحیصی و درمانی دارند. 
از آن جا که خط مشی آزمایشگاه فروردین همواره بهبود کیفیت خدمات و به روز و کارآمد بودن می باشد، بخش مولکولی این آزمایشگاه نیز با به کارگیری روش های مولکولی در تشخیص، درمان، کنترل، پیشگیری بیماری های بدخیم خونی و غیر خونی، بیماری های عفونی باکتریایی، ویروسی، قارچی، بیماری های انعقادی و ترومبوفیلی فعالیت می نماید. در حال حاضر تست های مولکولی مختلف بر روی DNA و RNA بیماران از نمونه های مختلف از جمله خون، سرم، پلاسما، مایع نخاع، بلوکهای پاتولوژی، گستره های خون محیطی و مغز استخوان و ... با دستگاه های خودکار و پیشرفته در بخش مولکولی آزمایشگاه فروردین قابل انجام می باشد.