مسئولین فنی و هیئت موسس

بخش های آزمایشگاه

اشتراک گذاری:

 مسئولین فنی:

آزمایشگاه فروردین 

دکتر بینش امامی

آزمایشگاه فروردین نوین

دکتر سیما همایونمهر

 

هیئت موسس:

دکتر مهرداد ونکی

 دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فریناز راشد مرندی

متخصص پاتولوژی کلینیکال-آناتومیکال

آقای محمد علی نژاد

فوق لیسانس ژنتیک