پاتولوژی

بخش های آزمایشگاه

اشتراک گذاری:

کادر بخش:

 
 

 

  • آقای دکتر بینش امامی (مسئول فنی و مسئول بخش)
  • خانم مرجان نوری

 


 

انجام کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص نوع بافت، انجام IHC تشخیص بدخیمی، انجام تست های پاتولوژی پوست در اسرع وقت.