سوپروایزرها و مسئولین بخش ها

Supervisors
team member
نفیسه شاهمرادی(سوپروایزر و مدیر بهبود کیفیت)

team member
اکرم مطهری(مسئول بخش سرولوژی و آنالیز ادرار)

team member
روژین جمشیدی(مسئول بخش ایمنولوژی و هورمون)

team member
مژگان خونساری(مسئول بخش هماتولوژی و انعقاد)