آزمایشات

Phenytoin

هزینه آزمایش

کد آزمایش
852
مورد استفاده
1- پایش برای درمان تشنج ها و حملات Tonic/Clonic اولیه یا ثانویه ژنرالیزه، حملات تشنجی کمپلکس یا قسمتی و صرع 2- ارزیابی سمیت دارو
نام روش اندازه گیری
روش ارجح : روش های کروماتوگرافی (HPLC و GLC)
نام های مشابه
Dilantin ، Diphenylhydantion ، فنی توئین
نوع نمونه
سرم، پلاسما (EDTA دار)
حجم نمونه
ml 1
نگهداری نمونه
نمونه در دمای اتاق چند ساعت و در ◦c4 و در ◦c20- تا 14 روز پایدار است.
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
نیازهای همراه نمونه
مشخصات کامل بیمار
راهنمای جمع آوری نمونه
به بیمار تذکر دهید 12- 8 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف دارو اجتناب کند. ظرف 2 ساعت پس از نمونه گیری، نمونه خون را سانتریفیوژ کرده و سرم را جدا کنید.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
نمونه های شدیداً لیپمیک، ایکتریک و همولیزه مورد قبول نمی باشد.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1- در وضعیت ثابت غلظتی پس از مصرف دارو نمونه گیری انجام شود.
اطلاعات بالینی
به دلیل متابولیسم وابسته به دوز دارویی/ غلظتی ، تیتراژ دارو در سرم یا پلاسما دشوار است. گستردگی متابولیت های بینابینی، از نظر میزان بیولوژیکی قابل دستیابی آن شناخته شده است. اثرات جانبی آن شامل تغییرات خلقی، علائم گوارشی ، هیپرپلازی لثه، استئومالاسمی، آنمی مگالوبلاستیک، اشکالات کارکرد کبدی و پرمویی است. خصوصیات مسمومیت مزمن عبارتند از نیستاگموس، آتاکسی ، بی حالی و افزایش حملات تشنجی.
تفسیر
برای رسیدن به حالت پابدار غلظت خونی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی میزان فنی توئین آزاد باید بین µgr/ml 2– 1 تنظیم شود. سطح فنی توئین الکل نیز باید در محدوده درمانی µgr/ml 20- 10 باشد.
احتیاط ها
داروهایی مانند ایزونیازید، کلرامفنیکل، وارفارین متابولیسم دارو را مهار می کنند. تیوریدازون و ایمی پیرامین باعث افزایش غلظت سرمی شده و متابولیسم بسیار سریعتر دارو در کنار ترکیباتی از قبیل فنوباربیتال، فنوبوتازول و سولفونیل اوره برای اتصال با پروتئین با دارو رقابت می کنند. سدیم والپرایت روی نقاط پروتئینی فنی توئین جانشین شده و از متابولیسم آن جلوگیری می کند. آنتی اسیدها و Sucralfateباعث کاهش Bioavailability (زیست فراهمی) آن می شود.
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد