آزمایشات

Vit-D2 (1-25-Di-OH)

هزینه آزمایش

کد آزمایش

مورد استفاده

نام های مشابه
ويتامين د (1و 25 دي هيدروكسي)
نوع نمونه
Serum/Plasma (E,Li-H)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
Fasting
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48hour