آزمایشات

ANCA - C/P

هزینه آزمایش

کد آزمایش

مورد استفاده

نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
ANCA-C
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
5d