آزمایشات

Pap Smear

هزینه آزمایش

کد آزمایش
905
مورد استفاده

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نوع نمونه
Cervical
حجم نمونه
1 لام
نگهداری نمونه
15-25
حمل و نقل نمونه
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
توسط پزشک
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m