آزمایشات

Methotrexate

هزینه آزمایش

کد آزمایش

مورد استفاده

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
Methotrexate
نوع نمونه
Pasma(EDTA) ترجیحا/Serum
حجم نمونه
0.4
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M