آزمایشات

Oxalate

هزینه آزمایش

کد آزمایش
73
مورد استفاده
1- پایش درمان برای سنگ های کلیوی. 2- شناسایی اگزالات افزایش یافته به عنوان یک عامل خطر برای تشکیل سنگ کلیه 3- تشخیص هیپراگزالوری اولیه یا ثانویه
نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
اگزالات، Oxalic Acid
نوع نمونه
ادرار 24 ساعته یا رندم (تصادفی)
حجم نمونه
5 ml در لوله های پلاستیکی عاری از فلز یا لوله های شیشه ای اسیدواش شده
نگهداری نمونه
نمونه ادرار در دمای C◦ 4 و C◦20- به مدت 7 روز پایدار است.
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
راهنمای جمع آوری نمونه
1- شرایط جمع آوری ادرار صحیح ادرار 24 ساعته رعایت شود. 2- اضافه کردن 30 میلی لیتر از اسیدکلریدریک 6 نرمال بعد از پایان جمع آوری ادرار 24 ساعته ( در مدت 4 ساعت بعد از پایان جمع آوری ) 3- بعد از اضافه کردن اسیدکلردریک 6 نرمال PH نمونه جمع آوری شده بایست ما بین 2.5 تا 3 باشد. 4- قبل از برداشتن 5 میلی لیتر از ادرار 24 ساعته آن را خوب مخلوط کنید. 5- حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید. 6- در حین جمع آوری نمونه ادرار از استعمال دوز بالای ویتامین C ( بیش از gr2 خوراکی در 24 ساعت) اجتناب گردد و رژیم غذایی عادی رعایت گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
10cc HCL 6N
اطلاعات بالینی
1- ظروف درپوش فلزی برای جمع آوری ادرار مناسب نیستند. 2- وجود کلسیم ، گلوکز و اسیداگزالواستیک در ادرار در واکنش کالریمتریک تداخل می کند.
مقادیر مرجع
در ادرار رندوم واحد گزارش شده mmol/L می باشد که مقادیر مرجع برای آن تعیین نشده است. ادرار 24 ساعته: 0.11 – 0.46 mmol/24 hr or 9.7- 40.5 mg/24 hr
تفسیر
افزایش اگزالات ادرار به بیش از mmol/24 hr 0.46 می تواند نشان دهنده شرایطی همچون هیپراگزالوری ثانویه (سوء جذب چربی)، هیپراگزالوری اولیه (کمبود آنزیم آلانین گلی اگزالات ترانسفراز و گلیسریک دهیدروژناز)
احتیاط ها
عوامل مداخله گر: هیپراگزالوری ایدیوپاتیک و برداشت بیش از حد ویتامین C و اگزالات رژیمی افزایش دهنده ها: اسید آسکوربیک، اتیلن گلیکول، مصرف توت فرنگی، گوجه فرنگی، اسفناج، ژلاتین، داروی بیهوشی متیل آکسی فلوران. کاهش دهنده ها: مصرف نیفیدپین و پیریدوکسین
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M