آزمایشات

Protein - Total

هزینه آزمایش

کد آزمایش
24
مورد استفاده
اندازه گیری پروتئین توتال در تشخیص و درمان انواع بیماریهای مرتبط با کبد، کلیه، مغز استخوان، و همچنین سایر اختلالات متابولیکی و یا تغذیه ای کاربرد دارد.
نام روش اندازه گیری
بیوره
نام های مشابه
پروتئین تام خون، پروتئین توتال سرم
نوع نمونه
سرم تازه
حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
نمونه به مدت 7 روز در C◦ 4 و 6 ماه در C◦ 20- پایدار است.
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
نیازهای همراه نمونه
مشخصات کامل بیمار
راهنمای جمع آوری نمونه
سن و جنس بیمار را در برگه آزمایش یادداشت کنید.نمونه نباید به مدت زیاد در دمای اتاق بماند زیرا تبخیر نمونه باعث افزایش پروتئین تام خون می شود.
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
همولیز شدید نمونه موجب رد آن می شود.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نیاز به ناشتایی نمی باشد. از مصرف غذاهای پر چرب قبل از انجام آزمایش پرهیز شود. چون لیپمیک بودن نمونه در نتیجه آزمون تداخل می کند.
اطلاعات بالینی
توضیحات: منظور از پروتئین توتال مجموعه آلبومین و گلوبولین های خون است و برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد پروتئین های سرم الکتروفورز پروتئین انجام می شود.
تفسیر
افزایش سطح: هیپرگاماگلوبولینمی، گاماپاتی های پلی کلونال و منوکلونال، هیپر پروتئینمی کاذب کاهش سطح: گاستروانتروپاتی ها، سوختگی های شدید، سندرم نفروتیک، کمبود شدید پروتئین، بیماری های مزمن کبدی، سوء جذب، سوء تغذیه، آگاما گلوبولینمی، کاهش سنتز پروتئین
احتیاط ها
واکنش تداخلی: در شرایط داخل بدن (invivo) مصرف استروئیدهای آنابولیک، کلوفیبرات، پروژسترون، اپی نفرین باعث افزایش و مصرف آلوپورینول و استروژن باعٍث کاهش مقدار می گردد. در شرایط آزمایشگاهی (invitro) دکستران افزایش دهنده پروتئین های تام سرم می باشند.
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30 روز در دمای 20- درجه سانتیگراد