آزمایشات

Wright Agg. Test

هزینه آزمایش

کد آزمایش
205
مورد استفاده
آزمایش رایت برای تشخیص سرولوژی بیماری تب مالت به کار می رود.
نام روش اندازه گیری
Agglutination
نام های مشابه
تست آنتی بادی ضد برسلا، رایت
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
1 ml
نگهداری نمونه
سرم تا 7 روز در یخچال ◦c) 4( و تا 30 روز در ◦c20- پایدار است.
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
راهنمای جمع آوری نمونه
از همولیز نمونه اجتناب گردد زیرا همولیز در نتایج آزمایش ایجاد تداخل می نماید.
معیار رد نمونه
نمونه همولیزه و لیپمیک مورد قبول نمی باشد.
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
نمونه ناشتا ترجیح داده می شود
اطلاعات بالینی
پدیده منطقه ای (Prezone, postzone) در آزمایش رایت می تواند ایجاد شود که علت آن عدم تناسب مقدار آنتی ژن با آنتی بادی می باشد.بروسلا با آنتی ژن های تولارنسیس، یرسینیا انتروکولیتیکا، سالمونلا، EColi ، ویبرویوکلرا واکنش متقاطع داده در نتیجه آزمایش رایت می تواند. در اثر ابتلا به این عوامل به طور کاذب مثبت شود.واکسیناسیون برعلیه وبا و تولارمی ممکن است نتایج مثبت کاذب در آزمایش رایت بدهد.
تفسیر
آنتی بادی های بروسلا از کلاس IgG،IgM ، IgA می باشند. در اواخر هفته دوم مرحله حاد در سرم ظاهر می شوند و در هفته سوم تا ششم مرحله حاد بیماری تیترشان به حداکثر خود می رسد. در اثر ابتلا به بیماری ابتدا IgM و سپس IgG ترشح می شود. با بهبود بیماری هر دو نوع آنتی بادی کاهش می یابند. ممکن است تیتر پایین برای سال ها باقی بماند. همچنین افرادی که در معرض برسلا هستند امکان وجود تیتر پایین آنتی بادی به خصوص کلاس IgM در سرمشان وجود دارد. آزمایش رایت روش سریعی برای تشخیص بروسلا می باشد و تغییرات تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری به پزشک برای درمان کمک می کند. تیتر کمتر از 1/80 منفی می باشد و تیتر 1/80 یا بیشتر مثبت تلقی می شود. در صورتی که این تیتر بعد از چند روز افزایش یابد بیماری حتمی است. ثابت ماندن تیتر دال بر بیماری نمی باشد.
احتیاط ها
در صورتی که سرم حاوی همولیز باشد آزمایش رایت به طور کاذب ممکن است مثبت گردد و چنانچه کمپلمان سرم قبل از آزمایش غیر فعال شود ممکن است به طور کاذب منفی شود.
توضیح روش کار

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30 روز در دمای یخجال