نظرسنجی

نظرسنجی مراجعین
میزان رضایت شما ار برخورد اولیه پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از تکریم و احترام به سالمندان و معلولین
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از حضور مسئول (پاسخدهی)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از مهارت و دقت عمل خونگیر
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه آشنایی شما با این آزمایشگاه چگونه بوده است؟
دوستان
تبلیغات
پزشک معالج
آیا استفاده از خدمات آزمایشگاه را به دوستان خود توصیه می کنید؟
بله
خیر
میزان رضایت شما از سرعت عمل پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف